นางสาวสมศรี ตันบี้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง ประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัด การเรียนรู้ในสถานศึกษาเอกชน ครูสอนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมแบร์โทนี่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนอง เวลา 8.30 – 16.30 น.