สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง และสถาบัน คู่พัฒนาหลักสูตรฯ ประกอบด้วยโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี กับวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี และโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว กับวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี