สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
จัด
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง (อกศจ.ระนอง)
ครั้งที่ 7/2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแบร์โทนี่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย โดยนายปรีชา บัวกิ่ง เป็นประธานการประชุม และนายสุชีพ ช่วยแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นกรรมการและเลขานุการ ระเบียบวาระการปร ะชุม เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วยเรื่องเพื่อทราบ 1 เรื่อง เรื่องพิจารณา 18 เรื่อง