วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายสุชีพ ช่วยแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดระนอง และนางอรัญญา
อินอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดระนอง มิติด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เวาลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแบร์โทนี่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนอง