วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ได้ดำเนินการประชุมโครงการติดตาม ประเมินผล และคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 โดยมี นางอรัญญา อินอ่อน  รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดการออกติดตาม ประเมินผลและคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ซึ่งมีสถานศึกษา เข้าร่วม   การประเมินจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนา สังกัด สพป.ระนอง