วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พิษภัยของยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน ครู และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระนอง ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง อ่านสารนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 จากนั้นได้ทำการมอบป้ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ให้กับหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 150 ป้าย