สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง (อกศจ.ระนอง)  ครั้งที่ 8/2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมแบร์โทนี่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย  โดยนายปรีชา บัวกิ่ง เป็นประธานการประชุม
และนางอรัญญา อินอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นกรรมการและเลขานุการ ระเบียบวาระการประชุม เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย เรื่องเพื่อทราบ 5 เรื่อง เรื่อง พิจารณา 15 เรื่อง