ดำเนินการตรวจ คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการ จัดกิจกรรมโครงการสร้างและส่งเสริมความพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ 2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565