โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 ที่โรงเรียนสตรีระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง