โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 ที่โรงเรียนสตรีระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 ที่โรงเรียนสตรีระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมีนางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดระนอง กล่าวรายงาน พร้อมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา คณะวิทยากร ครู นักเรียน รวม 120 คนเข้าร่วม
นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดระนอง กล่าวว่า โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 6 โครงการนี้เป็นโครงการร่วมกันของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง เพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ และพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้มีความประพฤติที่เหมาะ กับ เพศ และวัยโดยผ่านกระบวนการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงค์จักรี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง
นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษา มีเป้าประสงค์ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีภูมิคุ้มกัน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดค่านิยมที่พึงประสงค์สร้างอุคมการณ์รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปฏิเสธสิ่งเสพติดและการทุจริตคอรัปชั่น ประชากรทุกกลุ่มวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงตามยุทธศาสตร์ในการสร้างคนและสังคมคุณภาพ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่และกรอบแนวทางของ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยเฉพาะหมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ์ของนักเรียน ขอขอบคุณทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนของจังหวัดระนองที่มีส่วนร่วมในการคำเนินงานจัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 ขอให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งใจ เก็บเกี่ยวความรู้ และมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนดี นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติตนในสังคม ต่อไป
สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จัดส่งนักเรียนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ ในระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 รุ่น รวมจำนวน 220 คน โดยมีกิจกรรมเรียนรู้พระราชกรณียกิจ เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง และศึกษาดูงาน โคก หนอง นา โมเดล โดยรุ่นที่ 1 จัดในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จำนวน 100 คน กิจกรรมครั้งนี่จัดเป็นรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสตรีระนอง จำนวน 120 คน กิจกรรมมีการบรรยายและสาธิตการฝึกปฎิบัติ ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกัน ปลุกจิตสำนึกการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ตำบลหาดส้มแป้น เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง