วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ได้นำนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 2565 รุ่นที่ 2 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”