ร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกับผู้บริหารระดับจังหวัด อำเภอ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เสริมสร้างความรักสามัคคี มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็ง ตามโครงการ วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง ประจำปี 2565