การประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็น “เครือข่ายการจัดการข้อมูลในรูปแบบ Open Government Data ภายใต้การขับเคลื่อนดำเนินงานเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายระหว่างส่วนราชการ” วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Meeting

4