การอบรบเชิงปฏิบัติการ ประเด็น “การประยุกต์ใช้โปรแกรม QGIS กับชุดข้อมูลจำแนกเพศ (Sex-disaggregated data set)” ระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Meeting

3