วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสัญญา กวั้งซ้วน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสรวีย์ แสงเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายณัฐกิตติ์ วิเศษสังข์ ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ “คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” และ “คู่มือรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” ระหว่างวันที่ ๕–๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร