วันที่ 9 กันยายน 2565 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดระนอง ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565