วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดระนอง กล่าวต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ ในภาพรวมจังหวัดระนอง