ฉบับที่ 19/2565 นางสาวณฌา ถาวรกูร ศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่วิทยากรบรรยาย โครงการค่ายวิชาการระดับประถมศึกษากิจกรรมสร้างภูมติรู้ สู่ภูมิปัญญา