มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2564
รายงานการประชุม การประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศธจ.ระนอง ปีงบ 2564
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ปี 2564
โครงการศธจ.ระนองก้าวสู่องค์กรคุณธรรม
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์คุณธรรม
รายงานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาองค์กรคุณธรรม ครั้งที่ 1
แผนงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา (ปิ่นโตเข้าวัด)
แผนงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา(สุขภาพีด้วยวิถีพอเพียง)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง