ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE

โครงการอบรมดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ จัดระหว่างวันที่
๒๑- ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมไอเฟลอินน์
ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

1 2 3 4 5 6