ITA 2565-1

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

 1. โครงสร้างหน่วยงาน 2565
  โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
 2. ข้อมูลผู้บริหาร 2565
 3. หน้าที่และอำนาจ
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 5. ข้อมูลการติดต่อ
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  จดหมายข่าว
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 8. Q&A
  ถาม - ตอบ
 9. Social Network
   Facebook สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
   Facebook กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
 10. แผนดำเนินงานประจำปี 2565
  แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564
  แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565
  แบบบันทึกอนุมัติการใช้แผนปฏิบัติราชการฯ
 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2565
  แบบ สงป 301 ปี 2565
  แบบ สงป 302 ปี 2565
  แบบรายงานผลตามแผนฯ ของสป.
 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
  อนุมัติเล่มรายงานผล 2564
  เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564
 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2565
  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  คู่มือการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
  แบบ สช.5
  โครงการจัดตั้งโรงเรียน
  รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน
  แบบสัญญาจ้าง
  แบบการขอเปลี่ยนการใช้อาคาร
  แบบขอสร้าง ดัดแปลงอาคาร
 14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
  แบบบันทึกอนุมัติการใช้แผนปฏิบัติราชการฯ
 15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2565
  แบบ สงป 301 ปี 2565
  แบบ สงป 302 ปี 2565
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
  แบบ สงป.301 ปี 2564
  แบบ สงป.302 ปี 2564
  แบบรายงานผลโครงการ
 17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2565
 18. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2565
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 1 ปีงบ 2565
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 2 ปีงบ 2565
 19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2565
  แบบ สขร. ตุลาคม 2564
  แบบ สขร. พฤศจิกายน 2564
  แบบ สขร. ธันวาคม 2564
  แบบ สขร. มกราคม 2565
  แบบ สขร. กุมภาพันธ์ 2565
  แบบ สขร. มีนาคม 2565
 20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
 21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
  กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของศธจ.ระนอง
  การประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้
  โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดี
  รายงานผลโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราช
 23. หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
  รายงานบริหารงานบุคคล ปีงบ 2564
  รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศธจ.ระนอง
  รายงานโครงการ ศธจ.จิตอาสา
  รายงานโครงการสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง
 25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ 2565
  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบ 2565
 26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
 27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
  รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2565
 29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
  โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
  ภาพคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเด็ก
  โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีฯ
  กำหนดการและกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐาน
  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงสร้างและส่เสริมความเป็นพลเมืองดีฯ
  ภาพการดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีฯ
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ O-NET (1)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ O-NET (2)